تبلیغات
وبلاگ تربیت بدنی حجت بیناباجی
قالب وبلاگ
وبلاگ تربیت بدنی حجت بیناباجی
ورزش ورزش سلامتی 
نویسندگان
نظر سنجی
این وبلاگ و موضوعات آن را چطور ارزیابی می کنید؟

خلاصه لیست مهارتهای اساسی بسکتبال (Basketball Skills Checklist)


1

مقاله زیر شامل لیست کلی مهارتهای اساسی بسکتبال برای آموزش بسکتبال برای پیشرفت بازیکنان، توسط (Eric Johannsen 2007-12 از CA) ارائه شده است. 
دراین لیست، اکثرمهارتهای اساسی بسکتبال که احتیاج است به بازیکنان آموزش داده شود، آورده شده است. امید است این مطالب برای مربیان و بازیکنان قابل استفاده باشد.

منبع: ariabasket.com

Basketball Skills Checklist

خلاصه لیست مهارتهای اساسی بسکتبال

Footwork کار پا

Slides: (advance step , retreat step , swing step, lateral step)

اسلایدها ( پای دفاع به جلو، پای دفاع به عقب، پای دفاع چرخشی و پای دفاع عرضی)

Stop: Stride (tow time stop), jump stop( one time stop)

توقفها:  توقف دو زمانه و توقف یک زمانه

Pivots: forward and backward and reverse pivot(each foot )

چرخشها: چرخش از جلو، چرخش از عقب و چرخش برگشتی

change of speed, change of direction (v-cut, spin)

تغییر سرعت و تغییر مسیر

getting open - v-cut, L-cut, blast cut, face cut, back cut, spin off, step over

حرکات آزاد سازی مهاجم بدون توپ: انواع برشهای بدون توپ

perimeter - hop pivot (jump stop), inside-foot forward pivot (cheat step option), inside-foot reverse pivot (Paul Pierce), outside-foot reverse pivot, permanent pivot foot

حرکات بازیکنان بیرونی(1و 2 و3)- توقف یک زمانه، پای داخلی چرخش از جلو، پای داخلی چرخش برگشتی، پای خارجی چرخش برگشتی، پای پیوت دائمی و ثابت

Triple threat position حالت 3 تهدید

square up, ball in pocket shot (option - other hip

حالت رو به حلقه، توپ در ناحیه سینه در پاکت شات قرارمی گیرد

Blast (jab), crossover step

گام انفجاری کوتاه و سپس برداشتن گام عرضی

shot fake, sweep (low), rip (high), jab step, pass fake

انواع گولها: گول شوت، گول پاس، گام سریع کوتاه و........

moves, e.g., step-back, pullback spin

انواع حرکات: گام به عقب، پس رفتن و چرخش

( 1on 1 (read the defender

بازی یک علیه یک- خواندن رفتار دفاعی

Dribbling دریبل

انواع دریبل:

Speed drib (incl. alternate hands Left, Right), control drib.

دریبل سرعتی( با دست راست یا چپ)، دریبل کنترلی یا کوتاه

Crossover drib, hesitation drib (stop and go) drib, inside-out drib, stutter drib

دریبل عرضی، دریبل با مکث، دریبل داخل به خارج، دریبل همراه باپای ریز زدن در یک لحظه stutter) (

Lateral drib, pull back drib, pull back crossover drib,  post up drib.

دریبل عرضی، دریبل با مکث، دریبل با مکث وسپس عرضی، دریبل قدرتی کنترلی پشت به مدافع

Between the legs drib, behind the back drib, bring along (running behind the back) drib, spin drib, fake spin drib

دریبل از وسط پا، دریبل از پشت، دریبل چرخشی، دریبل باگول همراه با چرخش

دریبلهای ترکیبی combo moves  e.g., stutter-crossover drib......

Finishing انواع شوتهای زیر حلقه ( تمام کننده ها)

layups : regular, finish on the other side (baby hook), reverse, spin to the rim, power

انواع سه گامها ( سه گام از بالا، سه گام از پایین، سه گام هوک، سه گام از پشت - سه گام برگشتی و سه گام چرخشی و سه گام قدرتی

(1-2 stop), inside hand, scoop, fake a pass, wrap behind the back, Euro step (45 in-out and out-in)

pro hop (jump stop) : bully, slice, slide (baseline drive)

انواع حرکات نفوذی ایستگاهی اولیه Primary move

counters - step through, reverse pivot, step across

floater, runner (off one foot), running hook

step back, rocker (step back, drive)

Secondary move, e.g., behind the back going right on the primary move and through the legs going left (Dave Smart), crossover, spin dribble

انواع حرکات نفوذی ثانوییه: به طور مثال: دریبل از پشت و رفتن به سمت راست(حرکت اولیه) و سپس دریبل از وسط پا و رفتن به سمت چپ(حرکت ثانوییه) ورفتن به سمت حلقه و........

Shooting شوت

spot-up shot, on  the move shot, off the dribble shot

شوت ثابت از یک نقطه، شوت در حال حرکت و شوت از دریبل

off a catch shot : inside pivot shot, jump stop shot, 1-2 step-in shot (permanent pivot foot)

شوت از دریافت پاس: چرخش داخلی سپس شوت ، شوت جفت بعد از یک بار توقف ، شوت بعد از دوبار توقف (چرخش روی پای پیوت اصلی)

off the dribble shot : 1-2 stop shot, jump stop shot

شوت از دریبل: شوت بعد از دوبار توقف ، شوت بعداز یک بار توقف

pull-up shot : stutter shot, spin shot (fake spin), crossover (stutter-cross)shot

انواع مختلف حرکات برای شوت

step-back shot, bank shot, 3-point shot

یک گام به عقب و سپس شوت، شوت تخته حلقه، شوت 3 امتیازی

پرتاب آزاد free throws shot

Passing پاس

Chest pass, bounce pass, push pass, overhead pass, baseball pass

پاس سینه، پاس زمینی، پاس فشاری، پاس بالای سر و پاس بیسبالی

kick pass, across the body pass, shovel pass, behind the back pass, hook pass

پاس ضربه ای یا پاس به خارج بعد از برش به سمت حلقه، پاس از کنار بدن،  پاس از زیر بازو، پاس از پشت و پاس هوک

stationary pass, on the move pass, off the dribble pass

پاس ایستگاهی یا ثابت، پاس در حال حرکت و پاس از دریبل

گول پاس                                            pass fake

against pressure (pivot, sweep, pass fake)

انواع حرکات برای ارسال پاس تحت فشار دفاعی- ( چرخش، حالت پیچ وتاب و رد شدن وگول پاس)

دریافت توپ                                              Catching

Post play بازیهای سانتردر حمله

low post, extended post, short corner, high post

سانتر زیر، سانتر بالا، کورنر داخلی و.......

duck in (leg whip, step over), v-cut, flash cut, hold a seal

حالت داک این، حرکت Vcut. و...........

catch, chin and check (usually middle)

دریافت توپ، بردن توپ زیر چانه، و چک کردن( معمولا در وسط)

post moves حرکات سانتر

drop step (baseline, middle), baby hook

گام برداشتن به عمق (به سمت خط عرضی یا به سمت وسط)، شوت هوک کوچک

power move – one dribble baseline drop step, forward pivot, shoot off both feet

حرکت قدرتی  یک دریبل و گام برداشتن به عمق سمت خط عرضی، سپس چرخش از جلو و شوت با دو پا

drop and hop - one-dribble drop step, hop to a jump stop

گام به عمق و یک لی  یک دریبل و سپس گام به عمق، یک لی برای توقف یک زمانه

شوت هوک                                    jump hook

no-dribble (pound hook) - forward pivot baseline or middle (option - catch in a drop step)

شوت هوک بدون دریبل-  چرخش از جلو به سمت خط عرضی یا به وسط (دریافت در شرایط گام برداشتن به عمق) و سپس شوت هوگ

one-dribble middle drop step

شوت هوک با گام برداشتن به عمق به سمت وسط

انواع دیگر از حرکات سانتر:

counters - step through (up and under), reverse pivot, step across (Kevin Mc Cleery)

forward pivot back (third move)

turn around shot (strong side, strong shoulder)

option - shoulder fake, drop-step fake

step-through counter (option - one dribble)

front pivot on the foot furthest from (closest to) your defender to create space for a shot (crossover)

Sikma (reverse pivot)

inside pivot (on baseline foot) - can sweep/jab baseline, crossover to attack middle

either foot

Kiki (one-dribble step back), rocker

back-down dribble

turn around shot (spin, fake spin counters)

jump hook (one-two or jump stop), running hook

spin move (forward pivot on baseline foot)

short corner - 21 position, outside-foot reverse pivot (Sikma), inside-foot forward pivot

دفاع                      Defending

-On ball def. (ball-you-basket) -, stance, force, mirror, close-out, pop off, hip turn, slide and run,contestshot

دفاع از توپ (توپ- مدافع- سبد)- حالت دفاعی، فشاردفاعی، دفاع آئینه ای و دفاع از بازیکن بدون توپ به بازیکن با توپ و............

jump to the ball (give and go)

دفاع علیه حرکت پاس برو  پرش به سمت توپ

contest pass – back cut, flash cut, v-cut

دفاع علیه پاس  دفاع علیه انواع برش : وی کات وبرش از سمت عقب و .....

off-ball def. – (ball-you-man), see ball and man

دفاع از بازیکن بدون توپ توپ  مدافع  یار)- دیدن توپ و یار

one pass away - deny or gap defense

دفاع به فاصله یک پاس -  دفاع دینای یا ممانعت از دریافت پاس و دفاع از شکاف موجود

two or more passes away - help position, e.g., midline

دفاع به فاصله 2 پاس یا بیشتر: دفاع کمک

help on penetration

انواع دفاع کمک، علیه نفوذ مهاجم با توپ

full, stunt, stay at home

دفاع کامل، دفاع گیج کننده کمک به کمک کننده  و مدافع سر جایش باقی می ماند

(help the helper (stunt

کمک به کمک کننده

trap penetration, rotation out of trap

انجام تله یا دبل تیم روی نفوذ کننده و سپس چرخش مدافعین بعد از انجام تله


دفاع از بازیکن بدون توپ به بازیکن با توپ Close out


post defense دفاع از سانتر

on top- below (3/4 def.), in front, behind

دفاع در جلوی سانتر، دفاع در پشت سانتر و دفاع4/3 سمت توپ از سانتر(سمت بالا، سمت پائین))

dig or trap on post entry, rotation out of trap

انجام تله یا دبل تیم روی سانتری که حرکت به داخل می کند و سپس چرخش مدافعین بعداز انجام تله

ball screen, e.g., switch, squeeze, trap, hedge and over, soft

دفاع از اسکرین روی توپ: تعویض یار، سدکردن دو نفره یا ساندویچ، ایجاد تله یا دبل تیم و.......

off-ball screen-, e.g., switch, chase, through

دفاع از اسکرین بدون توپ: تعویض یار، تعقیب کردن، عبوراز بین یار

transition defense- 2 on 1, 3 on 2, 4 on 3

انتقال به دفاع -   2 علیه 1 ، 3 علیه 2، 4 علیه 3

Rebounding ریباند

ضربه زدن توپ در هوا یا والیبالی زدن Tipping

ریباند دفاع Defensive rebound

(hit and find the ball, hit and hold (box out

ضربه زدن و رفتن برای ریباند توپ، یا ضربه زدن و سد کردن یار و سپس ریباند توپ

step through, reverse pivot

برداشتن گام از میان، یا چرخش برگشتی و سپس ریباند توپ

outlet pass, break-out dribble

بعداز ریباند دفاع: دادن پاس بالای سر به خارج، یا دریبل به بیرون

ریباند حمله                Offensive rebound

- step-over (swim), spin movesbox-out offense

گام برداشتن از جلوی مدافع و رد شدن از او برای ریباند حمله، یا حرکت چرخشی و سد کردن مدافع توسط مهاجم و سپس ریباند حمله
طبقه بندی: بسکتبال، 
برچسب ها: بسکتبال، مهارتهای اساسی بسکتبال،  
[ جمعه 3 آبان 1392 ] [ 11:01 ب.ظ ] [ حجت بیناباجی ]
.: Blog Templates By : MihanTemp :.

درباره وبلاگ


حجت بیناباجی :کارشناس تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش قاینات

لینک های مفید
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب